SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN IBM

TS. Phạm Quang Vinh
Viện Trưởng
vinhpq@ibm.edu.vn

NCS TS. Trần Tam Anh
Viện Phó Phụ Trách
Phát triển Kinh doanh
anhtt@ibm.edu.vn

thac si Le Van Tien Si - Vien Pho IBM

Thạc sĩ: Lê Văn Tiến Sĩ
Viện Phó Phụ Trách
Phát triển Short Courses
silvt@ibm.edu.vn

Thạc sĩ: Vũ Thị Nhung
Viện Phó Phụ Trách Đào tạo và học thuật
nhungvt@ibm.edu.vn

ThS. Đoàn Mộng Sinh
Giám Đốc
Trung Tâm EBDM (IBM Bình Dương)
sinhdm@ebdm.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo
Giám Đốc
Chi nhánh Vũng Tàu
thaontm@ibm.edu.vn

 Nguyễn Quốc Toàn
Giám Đốc
Chi nhánh Cần Thơ
toannq@ibm.edu.vn

Lê Phương Anh
Giám Đốc
Chi nhánh Nha Trang
anhlp@ibm.edu.vn

NHÂN SỰ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Viện phó điều hành: Trần Tam Anh

Phòng Marketing

Phòng Tư vấn

Chuyên viên tư vấn
thumt@ibm.edu.vn
Chuyên viên tư vấn
phuclph@ibm.edu.vn

NHÂN SỰ HỖ TRỢ HỌC THUẬT VÀ GIÁO VỤ

Viện phó điều hành: Vũ Thị Nhung

Phòng Hỗ trợ Học thuật

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Học Thuật
huentm@ibm.edu.vn

Phòng Anh ngữ và đối ngoại

Trưởng phòng Anh Ngữ và đối ngoại
vylk@ibm.edu.vn

Phòng Đào tạo

Trưởng Phòng Đào Tạo
nhungpt@ibm.edu.vn

NHÂN SỰ KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH

Kế toán hành chính

Trưởng Phòng Kế Toán
thuydtt@ibm.edu.vn

Chuyên Viên Kế Toán
sinhnt@ibm.edu.vn